VALKOMMEN TILL ECONOMICS AND FREEDOM 101

Den har bloggsidan ar en ekonomisk-politisk underavdelning till Hayek-Institutet Sverige. Artiklarna pa den har bloggen skrevs under en period sommaren 2009 till maj 2010. Pa grund av tidsbrist kan jag tyvarr inte fortsatta publicera har - for en blogg ar artiklarna langa och kraver en del tid i form av forskning och analys. Men artiklarna kommer givetvis att finnas kvar.

Sunday, May 16, 2010

UTMARKT ANALYS AV DEN EUROPEISKA VALUTAUNIONEN

I en utmarkt artikel i Sydsvenska Dagbladet forklarar Ronny Noren, docent i nationalekonomi och en av Sveriges absolut framsta ekonomer, vad det verkligen kravs for att fa ordning pa den europeiska valutaunionen, i skuggan av den grekiska krisen.

Räddningspaketet för Grekland har som syfte att också stabilisera den monetära unionen. Men förmodligen krävs mer grundläggande förändringar av unionens konstruktion, skriver Ronny Norén, docent i nationalekonomi vid Mittuniversitetet.

Det finns atskilliga konstruktionsfel i den europeiska valutaunionen. Ett av dem har att gora med obalansen mellan politisk och monetar union. Ett annat har att gora med den strikta dikotomin mellan ekonomisk-politiska ansvarsomraden. Det finns exempelvis inget som helst utrymme i unionen for underskottsfinansiering av offentliga utgifter, nagot stora valfardsstater med nodvandighet behover. Darmed skapas en strukturell slitning mellan den monetara och den reala sektorn i ekonomin, som enbart kan losas av en avveckling av valfardsstaten eller en avveckling av valutaunionen.

Den senaste veckan har ett ekonomiskt räddningspaket presenterats för Grekland, ett av de EMU-länder som har omfattande ekonomiska problem. Räddningspaketet har som syfte att stabilisera unionen, för denna och kommande påfrestningar. Den fråga som kan ställas är om detta är en tillräcklig åtgärd, eller om det är mer grundläggande förändringar av EMU:s konstruktion som krävs. Det mesta talar för det senare alternativet.

Noren gar rakt in i karnan av problemet. Saklig, vetenskaplig kritik mot systemfelen i valutaunionen ar oerhort sparsam i Sverige, vilket gor den har artikeln desto viktigare.

Enligt EMU-systemets ledande arkitekter, påhejade av olika intressegrupper, skulle det inte möta några större svårigheter att ta bort den marknadsmässiga växelkursanpassningen mellan länderna och de olika ländernas penningpolitik (räntenivåer) genom att överföra anpassningen till arbetsmarknaden. Arbetskraftsmobiliteten skulle med nödvändighet öka i Europa och lönenivåerna skulle bli flexibla efter marknadens villkor. På detta vis skulle man undgå tvånget att bilda en politisk union, där endast ett begränsat antal länder hade kunnat ingå. Vi måste komma ihåg att EMU är ett experiment, en monetär union utan att åtföljas av en politisk union, som exempelvis i USA.

Dessutom tvingades medlemslanderna prioritera rantepolitiken genom det artificiella tvanget om ett tak pa budgetunderskotten vid tre procent av BNP. Det finns ingen nationalekonomisk forskning som stodjer det underskottstaket. I stallet tvingade taket de enskilda medlemslanderna att fora en finanspolitik som helt negligerade arbetsloshetsproblemet. Resultatet, som Noren papekar, blev att man lade over ansvaret for arbetslosheten pa den fria marknad - som tack vare arbetsmarknadslagstiftning och fackforeningar inte existerade.

Men verkligheten var annorlunda. Befolkningarna i olika länder är till övervägande del inte rörliga över den europeiska kontinenten och dessutom starka försvarare av den europeiska sociala modellen, med starka fackföreningar och skattefinansierade statliga sociala åtaganden. Resultatet är att den monetära unionen inte har fått önskad fri rörlighet på arbetsmarknaden på marknadens villkor som ersätter den förlorade anpassningen i nationell valuta och den nationella penningpolitiken.

Det har ar rakt pa sak. Klarare kan man inte beskriva valutaunionens konstruktionsfel.

För att kompensera för den uteblivna marknadsanpassningen och understödja disciplinen i EMU-projektet har man infört restriktioner i statsskuld och budgetunderskott inom finanspolitiken, som bedrivs nationellt. Nödvändigheten insågs ganska tidigt i processen. Dessa restriktioner har varit omöjliga att efterfölja på grund av den politiska olösta frågan mellan övernationell befogenhet och nationellt politiskt ansvar.

Med andra ord: ett klassiskt "one size fits all"-problem.

I dagens ordning fattar EU-politikerna beslutet gemensamt, men det är de enskilda ländernas regeringar som skall genomföra besluten. Ingen regering blir omvald genom att fatta beslut mot sin egen befolkning. Europa är ingen diktatur utan samverkande och suveräna enskilda demokratier, vilket man helt glömmer bort i diskussionen.

Aterigen: valutaunionen skulle fungera smartfritt om samtliga europeiska lander var libertarianska minimalstater. Det fanns ingen intention bakom valutaunionen att stopa om Europa i libertariansk riktning. Det rakar bara vara den logiska konsekvensen av hur man konstruerat unionen.

För att bilda en ny överenskommelse om att stabilisera EMU-samarbetet, eller rättare sagt rädda EMU-systemet i dess nuvarande form, är det lång väg till självrannsakan. Man vill inte erkänna att det är dess nuvarande form som är själva problemet. Vad som saknas är en diskussion om hur den reala ekonomiska nivån skall lyftas (det grundläggande problemet i Europa) med respekt för den europeiska sociala modellen. Detta kan ytterligare öka konflikterna mellan medlemsstaterna.

Noren ror sig smidigt mellan avancerad ekonomisk teori och de politiska realiteter i vilka teorin skall omsattas. Jag har haft privilegiet att folja hans forskning i 20 ar. Han ar en solid, bildad forskare av ett slag som det ar ont om i Sverige idag.

Framför allt kommer det att bli en folklig protest, som kommer att resultera i att flera länder får nytt styre. I vilken form kan jag inte förutsäga. Men de politiker som går ut med att bryta samarbetet med den monetära unionen, för att rädda samarbetet inom den europeiska unionen, kommer att få ett ökat stöd.

Norens varnande finger ar vart att ta pa allvar. Vi kan redan notera den anti-EU-stamning som sprider sig i vissa osteuropeiska lander. Ungern ar det mest flagranta exemplet. Dar kommer debaclet i Grekland och eurons inbyggda instabilitet att anvandas mot sjalva EU-projektet.

Den enda vägen är att erkänna de historiska, strukturella och kulturella olikheterna. Att dela upp EMU i zoner är den enda realistiska lösningen på lång sikt om man vill undvika att gå tillbaka till nationella valutor i de länder som är mogna för att bilda en monetär union. Finns förutsättningarna för att ingå i en monetär och politisk union? Ja, för några av EU:s kärnländer. Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna. Dessa har en gemensam eurovaluta med ECB som gemensam centralbank. ECB:s nuvarande ofullkomligheter måste dock rättas till.

Vi far se om Angela Merkel overlever politiskt forst. Men det ar utan tvekan nodvandigt att ha en monetar makt och en politisk makt som balanserar varandra.

Kan vi ingå i en enbart monetär union utan gemensamma restriktioner (det vill säga utan stabiliserings- och tillväxtpakten) men bibehålla klara inträdeskrav? Ja, för länder som vill ha ett valutasamarbete men inte är mogna för samordning i stabiliseringspolitiken, det vill säga en politisk union. Dessa har också en eurovaluta men den är skild från kärnländernas. Således finns en växelkurs mellan kärnländerna och denna svagare konstellations valuta. Denna konstellation har en samordnande centralbank, dock skild från ECB.

Jag har inte hort den har iden uttryckt sa explicit nagon annanstans. Det finns en risk att den har Division 2-valutan tynar bort sa smaningom pa grund av trycket fran medlemslandernas valfardsstater. Men dels finns det hotet aven for "Division 1"-valutan, dels ger delningen i tva divisioner storre utrymme for den fria marknaden att avgora vilken finans- och valutapolitisk kombination som fungerar och vilken som inte gor det.

Är det bästa alternativet att stå utanför en monetär union med flytande valuta (fast växelkurs tillåts ej)? Detta rekommenderas för krisländerna, PIIGS. När de fått en real plattform så kan de ansöka att gå med, först i den svagare konstellationen, sedan i kärnländernas valutasamarbete. Med dessa i grova drag skisserade åtgärder kommer EU att ordna upp den divergens som nu sker inom det nuvarande EMU-systemet och erbjuda ett stabilt, men samtidigt utvecklande, europeiskt monetärt samarbete.

Den har iden ar val vard ett seriost overvagande. Det ar sannolikt den enda mojligheten att radda valutaunionen. Personligen ar jag inte overdrivet entusiastisk over valutaunionen eftersom den, i kombination med valfardsstaten, driver fram en politisk makt pa samma niva. Men unionen ar icke desto mindre ett faktum och det finns en mojlighet att kombinera en valutaunion med en minimalstat utan budgetunderskott och statskulder.

7 comments:

Anonymous said...

Ja, många vettiga synpunkter.

Jag håller helt med om att den nuvarande monetära unionen är ohållbar. Uppenbarligen kräver den:
1. Förmåga att anpassa lönenivån nedåt
2. Verklig mobilitet av arbetskraft.

Dessa förutsättningar är absolut INTE uppfyllda och det är fullständigt orealistiskt att tro att medlemsländerna via demokratiska val skulle acceptera att införa dem.

Dock saknar jag en aspekt i debatten. Det finns nämligen ett utmärkt exempel på att suveräna stater kan ha samma valuta utan att det fodrar någom som helst harmonisering eller sammordnad
politik.

Det jag tänker på är guldstandarden som fungerade väldigt framgångsrikt under långa perioder. Schwiz hade t.ex ingen egen valuta förrens tidigt 1900-tal, trots att man som bekant ALDRIG har varit villig att "harmonisera" sitt politiska system.

Som Larson säkert vet stöder Ron Paul guld som valuta, så det finns faktiskt en verklig möjlighet att vi åter kommer att se någon typ av guldstandard.

Utlandssvensk

S R LARSON said...

Guldstandarden har manga problem, bland annat alternativutnyttjandevardet. Den fysiska begransningen av tillgangen pa guld gor ocksa att man bygger in artificiella begransningar. Det ar en helt annan sak att driva en ekonomi som omfattar $14000 miljarder an en som omfattar $14 miljarder pa basis av guldstandard.

Jag tror snarare att en avveckling av den offentliga sektorns upplaning ar det basta skyddet for en valuta. Denna avveckling kan, teoretiskt, ske vid vilken som helst storlek pa den offentliga sektorn; i praktiken kommer det inte att bli fraga om nagon avveckling forran man avvecklar de utgiftssystem som steg for steg driver upp statsskulden i en valfardsstat.

Daremot kan jag mycket val tanka mig en privatisering av valutan. Kevin Dowd diskuterade det i sin bok Laissez-Faire Banking for manga ar sedan. Jag ser en del problem med det, men de forefaller mig vara mildare och mer hanterliga an de problem som ar behaftade med en hansynslos offentliga upplaning med centraliserad, socialiserad valutapress.

Anonymous said...

"Den fysiska begransningen av tillgangen pa guld gor ocksa att man bygger in artificiella begransningar"

Varför det? Om det finns en konstant mängd guld och ekonomin växer innebär väl detta endast att guld ökar i pris jämfört med allt annat, dvs. deflation. Till skillnad från vad som verkar vara konsensus är det min uppfattning att deflation under guldstandard har varit närvarande under några av de absolut mest framgångsrika tillväxt perioderna i historien, t.ex USA mellan 1865 och 1914.

"Jag tror snarare att en avveckling av den offentliga sektorns upplaning ar det basta skyddet for en valuta"

Jag tror tvärtom, dvs. om staten INTE har tillgång till en tryckpress kommer marknaden att förhindra osunda statsfinanser och välfärdsstater.

Jag stöder också privatisering av valutan. En sådan lösning borde leda till flera konkurrerande valutor från olika emittenter. Detta har skett många gånger historiskt och min uppfattning är att slutresultatet skulle bli att valutor som är 100% guld och/eller silver backade gradvis skulle bli dominerande.Utlandssvensk

Per-Olof Persson said...

En sak som förvånar är att nationalekonomer inte känner till att "Lagen om de komparativa fördelarna" endast gäller om en guldmyntfot existerar. Med tillägget att en 100-ig reserv för bankerna existerar (denna insikt fanns inte under David Ricardos tid).

Med en guldmyntfot har alla länder en gemensam valuta samtidigt som de har en egen valuta. Guldet följer med betalningsströmmarna över gränserna. Detta innebär att handelsobalanser (produktionsobalanser) inte kan uppkomma. Dessa obalanser rättar själva till sig eftersom penningmängden ökar i länder med handelsöverskott och minskar i länder med handelsunderskott. Priserna stiger i länder med överskott och detta innebär att exporten minskar samtidigt som importen ökar, tvärtom i länder med underskott.

Nu har vi fått den perfekta valutaunionen. Detta innebär bl a att industrisektorn i USA inte kan överföras till Kina. Kina håller artificiellt ned sin valutakurs gentemot dollarn vilket gör export ifrån Kina artificiellt billig samtidigt som Kina artificiellt gör importen dyrare av konsumentprodukter. Det monetära systemet gör vinsterna högre i Kina och lägre i USA. Investeringar sker alltid där vinsterna är som högst och försvinner där de är som lägst.

Det finns enbart en viss mängd guld till ett visst marknadsvärde. Valutornas värde är idag betydligt högre. Men i så fall skriver man upp valutornas värde i förhållande till guldet. Penningbrist kan inte i heller uppkomma med guld eftersom priserna måste få lov att sjunka. Pengarnas köpkraft kommer att öka.

Utlåningen kommer att motsvaras av sparandet i ekonomin. Nationalekonomer "borde" veta att det enbart finns en viss mängd fysiska resurser i en ekonomi. Om exempelvis alla resurser används till produktion av konsumentprodukter så kan inga resurser användas till produktion av investeringsvaror. Därför måste sparande finnas eftersom detta innebär att konsumtionen minskar. Därmed blir vinsterna lägre i produktionen av konsumentprodukter. Ökat sparande ger en lägre ränta och stora investeringsprojekt inom industrin blir lönsamma att genomföra. Det är först nu det går att överföra resurser till produktionen av investeringsvaror utan att prisökningar och konjunktursvängningar uppkommer.

Anonymous said...

@Per-Olof Persson,

Det verkar som att jag inte är den enad "österrikaren" (dvs. Mises) här!

Nu väntar vi med spänning på Larsons motangrepp....

Utlandssvensk

S R LARSON said...

Problemet med en mark-up pa guldmyntfoten ar att den i praktiken fungerar som en sedelpress. Hur ska den regleras? Vem ska reglera den? Vilken upprakningstakt ska man tillata? Vad hander nar politiker med spenderbyxor pa far makt over mark-up:en?

Det har ar i nagon mening samma problem som forsoken har i USA att begransa politikers ratt att spendera pengar genom TABOR och andra liknande lagliga begransningar pa de offentliga utgifternas tillvaxttakt. Varje gang man har provat det har politikerna funnit ett satt att komma runt den kvantitativa begransningen.

Det enda sattet att losa problemet ar fortfarande att ta ifran politikerna all ratt att spendera pengar bortom forsvaret av liv, frihet och egendom. Sedan kan vi mycket val ha en guldmyntfot om vi vill.

Anonymous said...

Är nybörjare på sånt här men uppskattar det du skrivit på denna sida, en hel del lärdomar har jag definitivt samlat på mig.

Kan inte låta bli att posta detta videoklipp som är hyfsat relaterat till ovanstående inlägg: http://www.youtube.com/watch?v=8XRFII9AiQc

Om du vill får du gärna ge en kort synpunkt på det som sägs i inslaget.